Extern Vertrouwenspersoon


HRMstra weet dat zowel arbeidsprestaties als arbeidssatisfactie én persoonlijk welbevinden sterk samenhangen met de sociale veiligheid die werknemers op het werk ervaren. Sociale veiligheid:  Een positief werkklimaat dat onder andere wordt gekenmerkt door de afwezigheid van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie, Zij heeft haar opleiding gevolgd bij Bezemer en Kuiper.

Taken
Een vertrouwenspersoon heeft drie “hoofdtaken”. De eerste is het begeleidingen en ondersteunen van de “klager” die melding maakt van grensoverschrijdend gedrag. Ten tweede geeft zij advies gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag. Tot slot levert zij een bijdrage aan het actueel houden van het te voeren beleid. Als extern vertrouwenspersoon legt zij geanonimiseerd verantwoordelijkheid af aan u als opdrachtgever. Door een jaarverslag met analyse over hun bevindingen en aanbevelingen.

Geheimhoudingsplicht
Als vertrouwenspersoon heeft zij zich te houden aan de geheimhoudingsplicht. Dit is bij de wet geregeld. Alle informatie die betrekking heeft op het werk van vertrouwenspersoon is niet toegankelijk voor derden.

·